Työpaikkojen puute ja syrjintä työllistymisen esteinä, Kysely Paljastaa

Tuore kysely paljastaa työmarkkinoiden merkittävimmät haasteet Suomessa. Avointen työpaikkojen puute, pitkät työmatkat sekä ikään, sukupuoleen tai muihin ominaisuuksiin perustuva syrjintä ovat suurimpia esteitä työllistymiselle.

Avoimen työttömyyskassan vuoden 2023 lopussa suorittaman kyselyn mukaan työnhakijat kohtaavat monia haasteita työmarkkinoilla. Erityisesti avointen työpaikkojen vähäisyys ja pitkät työmatkat nousivat esiin suurimpina ongelmina. Myös syrjintä ja henkilökohtaisten taitojen tai koulutuksen puute koettiin merkittäviksi esteiksi.

Kyselyssä selvisi, että suurin osa vastaajista (89 %) oli kokenut työttömyyttä jossain elämänsä vaiheessa. Työpaikkojen haku suoraan työnantajilta (33 %) ja avoimien työpaikkojen hakeminen (28 %) olivat yleisimpiä keinoja työllistyä, ja verkostoituminen oli myös tärkeässä roolissa (16 %).

Työttömyysjaksojen kestot vaihtelivat: 34 % vastaajista ilmoitti olleensa työttömänä yhdestä kolmeen kuukauteen, 17 % kolmesta kuuteen kuukauteen ja 14 % kuudesta kahteentoista kuukauteen. Työnhakijat käyttivät ahkerasti verkkopalveluita avoimien paikkojen selaamiseen, mutta monet ottivat myös suoraan yhteyttä työnantajiin tai hyödynsivät henkilökohtaisia kontakteja.

Hallituksen ehdotus työttömyysvakuutuslain muuttamiseksi mahdollistaisi työttömyyskassojen tarjota jäsenilleen työllistymistä ja työssä pysymistä tukevia palveluita. Näihin palveluihin voisi kuulua työnvälitys, neuvonta ja ohjaus, asiantuntija-arviot sekä valmennus.

Vaikka Avoimen työttömyyskassan tarjoamien palveluiden tarkat yksityiskohdat ovat vielä avoinna lainsäädännöllisten muutosten hyväksymisen jälkeen, monet kassaan kuuluvat ammattiliitot tarjoavat jo erilaisia työllistymistä tukevia palveluita. Nämä palvelut voisivat tulevaisuudessa laajentaa kassan palveluvalikoimaa, tarjoten parempaa tukea työnhakijoille kohtaamiensa haasteiden, kuten työpaikkojen puutteen ja syrjinnän, keskellä.

Tämä kysely valaisee työmarkkinoiden nykytilaa ja tarjoaa arvokasta tietoa työllistymisen esteistä Suomessa, tarjoten samalla suuntaviivoja tulevaisuuden palveluiden kehittämiseksi työttömyyskassoissa.

Saatat Pitää Myös

Saatat Pitää Myös